Sejba c.r.
Sejba c.r.
Sejba c.r.
Sejba
Vzchádzanie

Sejba cukrovej repy:

Dôležitosť pracovnej operácie „sejby“ je opodstatnené spomínať stále častejšie. Cukrovej repe v prvom vegetačnom roku chýba autoregulačná schopnosť a preto kvalitná sejba predurčuje výsledné proporcie pre dosiahnutie požadovaných parametrov pri pestovaní. Z hľadiska posúdenia nárokov technológií pestovania cukrovej repy na kvalitu osiva je samotná technológia stanovená predovšetkým vzdialenosťou výsevu, voľbou osiva, poľnou vzchádzavosťou a z toho vyplývajúcich kompletností, resp. nekompletností porastu.

Agrotechnický termín sejby – vegetačná doba cukrovej repy je 180 -210 dní, čo si vyžaduje skorú sejbu. Predĺženie vegetačnej doby má pozitívny vplyv na výšku úrody a jej kvalitu. Z hľadiska optimálnej vegetačnej doby je nutné akceptovať určité riziko vymrznutia. Osivo cukrovej repy dokáže klíčiť pri teplote pôdy 4-6°C a vzchádzať pri teplote 5-8°C v hĺbke sejby. Ak nám pôdne podmienky umožňujú predsejbovú prípravu (teplota pôdy 5-8 °C, vlahové podmienky) minimalizujeme čas medzi otvorením pôdneho profilu(kompaktor) a uložením osiva do lôžka(sejačka).

Kvalita sejby je okrem presného rozmiestňovania osiva ovplyvňovaná aj hĺbkou sejby. Na ľahkých pôdach a za suchých podmienok sejeme do hĺbky 30-40 mm, na stredne ťažkých pôdach  do hĺbky 30 mm a za vlhkých podmienok 25-30 mm na aktívnu kapilárnu vrstvu. Pri oneskorenej sejbe sa hĺbka sejby zvyšuje na 40 mm.

Pre súčasné podmienky z hľadiska pestovania je dôležité množstvo výsevku, ktoré v optimálnych podmienkach predstavuje 1,11-1,24 VJ, vzhľadom na vzdialenosť v riadku pri medziriadkovej vzdialenosti 450 mm.